CJOD-120|波多野结衣作品CJOD-120|ド痴女だらけ強制

CJOD-120|波多野结衣作品CJOD-120|ド痴女だらけ強制

有霜雪则烧火树下,以救花苞。【集解】《别录》曰∶槟榔生南海。

时珍曰∶陈藏器《本草》云∶茄,一名落苏。故左思《蜀都赋》云∶旁挺龙目,侧生荔枝。

【发明】震亨曰∶榧子,肺家果也。走马牙疳∶新枣肉一枚,同黄柏烧焦为末。

其汁如漆,着衣不可浣,名脂衣柰。且多黄、白,稀有黑、青者。

青皮沉而降,入肝、胆气分。蒸之最美,煨之亦佳。

鬼疰心痛∶东引桃枝一握,去粗皮切,水二升,煎半升,频服。【集解】志曰∶橙,树似橘而叶大,其形圆,大于橘而香,皮浓而皱,八月熟。

Leave a Reply